Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Bakiyem Ödeme Çözümleri ve Teknolojileri A.Ş. (“Bakiyem”) ile Bakiyem mobil uygulamasına ve/veya bakiyem.com alan adlı İnternet Sitesine (“Site”) kullanıcı (“Kullanıcı ve/veya Satıcı(lar)”) olarak kaydolan gerçek veya tüzel kişi arasında akdedilmektedir.

Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Kullanıcı/ların, bakiyem.com’a üye olmasından itibaren işbu Sözleşme hükümlerinin bütünüyle anladığı ve bütünüyle onayladığı kabul edilir. Bu sebeple bakiyem.com üye olmadan önce işbu Sözleşmenin ve Aydınlatma Metninin okunması, onaylanmayan bir hükmün varlığı halinde üyelik işlemlerinin tamamlanmaması gerekmektedir.

1. ​Taraflar ve Tanımlar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş ve mevcudiyetini sürdüren bir anonim şirket olan, Ankara Ticaret Sicili’ne 449282 sicil numarası ile kaydedilmiş bulunan ve Bahçelievler Mahallesi 323/1 Cad. B Blok Gazi Üniversitesi Teknokent Binası Apt. No: 10 /50b/15 Gölbaşı /Ankara adresinde bulunan Bakiyem Ödeme Çözümleri ve Teknolojileri A.Ş. ile bakiyem.com internet sitesi kullanıcısı arasında, Kullanıcı'nın Website’yi kullanmasına yönelik olarak ve Website'nin Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı/onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve Kullanıcı’nın Bakiyem üyeliği devam ettiği müddetçe yürürlükte kalır.

“Sözleşme”, İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ifade etmektedir. İşbu sözleşme tüm maddeleri ve hükümleriyle ayrılmaz bir bütündür.

“Bakiyem” veya “Şirket”, Bakiyem Ödeme Çözümleri ve Teknolojileri Anonim Şirketi’ni,

“Kullanıcı” veya “Satıcı”, bakiyem.com alan adlı İnternet Sitesi’ne ve/veya mobil uygulama üzerinden, işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dâhilinde bakiyem.com’a üye olmuş, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden gerçek veya tüzel kişileri,

“Alıcı”, Site'de sunulan ürün ve/veya hizmetleri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişiyi,

“İnternet Sitesi”, Tüm hakları Şirket’e ait olan www.bakiyem.com alan adında ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan, platform Hizmetleri’nin sunulduğu internet sitesini,

“Mobil Uygulama”, IOS /Android tabanlı Bakiyem Mobil Uygulamasını,

“Link”, bilgisayar ortamında Kullanıcının okumakta olduğu dokümandan farklı bir doküman ya da kaynağa tıklamak ya da üzerine gelmek, dokunmak gibi interaksiyonlar ile ulaşabileceği referansları,

“Ürün ve Hizmetler”, Mobil Uygulama ve/veya İnternet Sitesi üzerinden Kullanıcı’nın yedi gün yirmi dört saat ulaşabileceği, Bakiyem ve/ veya İş Ortakları tarafından sunulan veya ileride sunulacak olan her türlü ürün ve hizmetleri,

“İş Ortağı”, Kullanıcı’nın Mobil Uygulama ve/veya İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirdiği işlemlere ve Bakiyem Hizmetleri kapsamında sunulan imkânlara ilişkin ürün ve/veya hizmetleri sunan Bakiyem’in anlaşmalı olduğu Üye İşyerlerini,

“Arayüz”,Bakiyem’in sunduğu ürün ve/veya hizmetlerin Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve bakiyem.com Veritabanı’ndan sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında korunan ve tüm fikri hakları Bakiyem.com’a ait olan, Bakiyem.com üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları, ifade eder

2. Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Bakiyem’in bakiyem.com aracılığıyla sunmuş olduğu ürün ve/veya hizmetlerin ve yararlanma şartlarının, Kullanıcıların Bakiyem’e ait mobil uygulama ve/veya internet sitesi üzerinde yapmış olduğu işlemler hakkında başta 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve diğer sair mevzuat gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3. Üyelik Koşulları

Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin konusu olan hizmetlere bakiyem.com adresinden veya Mobil Uygulama üzerinden ulaşabilecektir. Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından, Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi ile kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Şirket, üyelik işlemlerini tamamlayan ancak Kullanıcı olmasını uygun bulmadığı kişilerin üyeliğini reddetme hakkını saklı tutar.

Kullanıcı, Bakiyem ürün ve hizmetlerin sunulması için gerekli olan veya mevzuat kapsamında bilgileri sağlaması gerektiğini, bu bilgilerin sağlanmaması halinde Bakiyem ürün ve hizmetlerinden yararlanamayacağını kabul eder.

18 yaşının altındaki kişiler, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Aksi durum gerçekleşecek, yapılan tüm işlemler geçersiz sayılacaktır.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

I. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcı, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre bilgilerini korumakla yükümlüdür. Kullanıcı, kendisine ait bu bilgileri üçüncü şahıslara açıklayamaz ve üçüncü şahısların kullanımına sunamaz. Kullanıcı, kendisine ait bu bilgilerin izinsiz kullanıldığını öğrenirse durumu derhal bakiyem.com’a bildirmeyi yazılı bir şekilde beyan ve taahhüt eder. bakiyem.com, izinsiz kullanımı engellemek amacıyla Kullanıcının bakiyem.com’a erişimini engelleme ve/veya üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanımı için gerekli incelemeler bakiyem.com tarafından gerçekleştirilebilir.

Kullanıcılar, bakiyem.com üzerinde yalnızca hukuka uygun işlemler yapabilirler. Kullanıcıların, bakiyem.com üzerinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk bizzat ve sadece kendilerine aittir. Bu kapsamda Kullanıcılar, yapacakları tüm işlemde yürürlükteki mevzuata riayet edeceklerini ve mevzuatın düzenlemiş olduğu tüm sorumlulukların kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

Kullanıcı, bakiyem.com üzerinde tanımlı olan bilgilerinin (bunlarla sınırlı olmamak üzere ad, soyad, telefon, T.C. kimlik numarası, adres, e-posta, banka hesap bilgisi v.) doğru, güncel ve kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan eder. Bakiyem herhangi bir yolla bu bilgilerin doğru olmadığını tespit eder ise Kullanıcı’ya ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, üyeliği iptal edebilir ya da uygun gördüğü diğer yaptırımları uygulayabilir.

Kullanıcıların Bakiyem tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Bakiyem’in doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Kullanıcılar, Bakiyem’in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

Kullanıcı, Bakiyem’in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Bakiyem ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bakiyem, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kullanıcılar Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Bakiyem’in uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı veya Kullanıcı, Site'de satışa arz ettiği Ürün/lerin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Ürün/lerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı veya Satıcı'nın satışa arz ettiği ürünlere; kendisinin, arkadaşının, akrabalarının veya tanıdığı başka bir şahsın teklif vermesi, “manipülasyon” (sahte teklif vermek) olarak değerlendirilir. “Manipülasyon” yaptığı ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen Yasaklı Ürünler'i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Site'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcı veya Kullanıcı'nın üyeliği, bakiyem.com tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilebilecektir.

Satıcı veya Kullanıcı, satışa arz ettiği Ürün/ler'in, Yasaklı Ürünler de dahil olmak üzere, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site'nin belirli yerlerinde belirtilen, Site'nin ve Site'de sunulan Hizmet'lerin kullanımına ilişkin kurallara, üyeliğe ilişkin koşullara ve/veya yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu maddede belirtilen hükümlere aykırılık olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan Satıcı tek başına sorumlu olacaktır.

Satıcı veya Kullanıcı, Site'de sergilenen Ürün/ler'in tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, Ürün/ler'in daha önce üreticisi veya yetkili satıcılar tarafından Türkiye'de ve dünyada piyasaya sürüldüğünü, bakiyem.com’un ürün arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

Satıcı veya Kullanıcı, Alıcı'nın ürünü teslim alıp bakiyem.com Hesabındaki Ürün bedelinin Satıcı'nın hesabına iletilmesi için bakiyem.com’a işlem talebinde bulunabileceğini; veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen Ürün'ü kabul etmeyerek ürünü Satıcı'ya iade edebileceğini ve Ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için bakiyem.com’a işlem talebinde bulunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı veya Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, Ürün'ü zamanında, hasarsız, Site'de belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; Ürün'ün Alıcı'ya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Satıcı veya Kullanıcı, Alıcı'nın kendisine havale edilmesi için bakiyem.com hesabına gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten sonra Satıcı'nın Bakiyem.com’a bildirdiği banka hesabına havale edileceğini; bu süreçte, Bakiyem.com Hesabında bulunan Alıcı'nın parası üzerinde, Bakiyem.com’un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde Bakiyem.com’un herhangi bir zarara uğraması durumunda Bakiyem.com’un doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer Bakiyem.com Hesabında bulunan parası olması halinde, Bakiyem.com’un herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, satışa arz ettiği Ürünler ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Alıcı'ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bakiyem.com aleyhine Alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Satıcıya rücu etme hakkı her zaman mevcuttur.

Satıcı, Ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, Bakiyem.com’un kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

II. Bakiyem’in Hak ve Yükümlülükleri

İşbu Sözleşme ile Bakiyem, aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcı’lar aleyhine olmamak kaydıyla ve tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Bakiyem, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

Bakiyem, Site üzerinden, bakiyem.com’un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere “link” verebilir. Bu “link”ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle bakiyem.com tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki “link”ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu “link”ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında Bakiyem’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Bakiyem, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Bakiyem tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Bakiyem, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

Kullanıcıların "kullanıcı ismi" veya "dükkan" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcıların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Bakiyem, Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

Satışa konu ürünün ithali, bu sırada doğabilecek ve/veya vergi, fon, ceza, sair her türlü yükümlülük ve bunların faizleri ile ilgili sorumluluk Satıcı'ya aittir. Yer Sağlayıcı sıfatını haiz Bakiyem.com’un bu hususlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5. Yasaklı Ürünler

Satışa arzı yasaklanan Ürünler, Site'nin “Yardım” bölümünde, “Yasaklı Ürünler listesi”nde  belirtilmektedir.

Yasaklı Ürünler'in Satıcı tarafından Site'de satışa arz edilmesi ve bu durumun Bakiyem tarafından tespit edilmesi halinde, ilgili Yasaklı Ürünler'in satışa arz bilgilerini ve satış süreçlerini durdurma ve/veya bu ürünlere ilişkin listeleme ücretlerini iade etmeme ve/veya Yasaklı Ürünler'i satışa arz eden Satıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'ni ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır. 

Bakiyem, gerekli gördüğü durumlarda (Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; özellikle çalıntı, kaçak veya sahte ürün satışlarında vb.), Satıcı'ya önceden uyarıda bulunmaksızın, Satıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Yasaklı Ürünler'in satışıyla bağlantılı olarak, Bakiyem ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, Bakiyem’in hiçbir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, Bakiyem’in, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Site'de yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye'ye giriş yapmış Ürünler'in sergilenmesi ve satışı yasaktır. Yurt dışında yerleşik Kullanıcı'ların gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş Ürünleri Site'de satışa sunmaları ve satmaları yasaktır. Bakiyem.com, gümrük işlemine tabi tutulmamış Ürünler'i, doğrudan yurtdışı satışı olarak satmak teşebbüsünde bulunan Kullanıcı'ların sergilediği Ürünler'i, haberdar olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara listeleme ücreti iadesi yapmaz.

6. Sorumluluk

Kullanıcılar, Hizmetler’i hukuka ve yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde kullanmayı kabul ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, Hizmetler’i kullanırken yapacakları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluktan bizzat sorumludurlar.

Kullanıcı; suç teşkil edecek, Bakiyem’in kullanımında yasal açıdan takip gerektirecek, yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, her türlü yasa dışı, hakaret ya da tehdit içeren, küfür içeren, küçük düşürücü, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı İçerikler yayınlayamaz. Bu konuda Yasaklı Ürünler listesi esastır.

Kullanıcı bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın, postalayamaz ya da iletemez. Bu hükmün aykırılığının tespiti halinde Bakiyem aykırılığa sebep olan Kullanıcı’nın üyeliğini derhal ve ayrıca bir bildirimde bulunmaksızın sona erdirebilir.

7. Fikri Mülkiyet ve Telif Hakları

Bakiyem Web Site ve mobil uygulamasında bulunan yazılım, görsel ve işitsel tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin ve sair her türlü materyalin her türlü kullanım hakkı münhasıran Bakiyem’e aittir.  Mobil uygulamada ve/veya Website’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, yazılım, logo, tasarım, metin, imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Bakiyem’e ait olup ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Kullanıcı olmak, belirtilen fikri mülkiyet hakları kapsamında bir hak oluşturmamaktadır.

Website’de veya Uygulama’da yer alan bilgilerin izinsiz bir şekilde başka bir yerde saklanması, dilinin değiştirilmesi ve çoğaltılması yasaktır. Bakiyem’e üçüncü Parti web sitelerinden yapılacak linkleme işlemi yazılı izne tabi tutulmakta olup yazılı izin olmadığı müddetçe Website’ye link verilemez.

İşbu sözleşme kapsamında Bakiyem, Websitesi ve telif hakkına konu olan her türlü görsel tasarım, imge, yazı, bilgi, logo, resim, doküman, marka, patent ve metin gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları yetkisiz ve izinsiz şekilde kullanılamayacaktır. Yapılacak yazlı talep doğrultusunda Bakiyem tarafından verilen yazılı izinler dahilinde kullanım olacaktır. Bu tür kullanımın tespiti halinde her türlü yasal ve idari yollara da başvurulacaktır.

Kullanıcı’nın mobil uygulama veya Bakiyem sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Bakiyem ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması, Uygulama’ya ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların mobil uygulamadan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sistem veya uygulamaya orantısız yük bindirmesi; yazılımın kaynak kodlarına veya Bakiyem’in sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; mobil uygulamanın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, Bakiyem sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

Bakiyem mobil uygulamasının tasarımında, web sitesinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Bakiyem’e aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.

8. Mücbir Sebepler

Tarafların kontrolü dışında gelişen, tarafların kendisinden kaynaklanmayan ve tarafların işbu Sözleşme ile yüklendiği yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici nitelikte olan siber saldırı, terör saldırısı, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla önüne geçilemeyecek ve önlenemeyecek diğer huşuların “mücbir sebep” olarak sayılmaktadır. Bu durumlar dahilinde ortaya çıkabilecek maddi, manevi ve hukuksal zararlarda Bakiyem’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Tarafa yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder.

9. Uyuşmazlıkların Çözümü ve Delil Sözleşmesi

Mahkeme İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında, Web Site hakkında veya Website ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile mobil uygulamada ve Bakiyem internet sitesinde zaman zaman yayınlanabilecek koşullar ile kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Uygulama’nın veya Webste’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerinin ihlâl edildiği takdirde Bakiyem, Kullanıcı’nın Website’yi kullanmasına engel olabilir ve/veya aleyhine her türlü yasal yollara müracaat edebilir.

Website ve mobil uygulamalarda sunulan hizmetin kullanımından doğacak herhangi bir ihtilafta Bakiyem’e ait fiziki ve/veya elektronik, defter ve kayıtları, log kayıtları, bilgisayar kayıtları kesin ve münhasır delil teşkil eder. Taraflar, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 193 gereğince işbu maddenin yazılı delil sözleşmesi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Herhangi bir uyuşmazlıkta, uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 199 gereği belge niteliğindedir.

Kullanıcı, Bakiyem’in ve/veya İş Ortağı’nın yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Kullanıcılar’a ait, Bakiyem hizmetleri dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara veya Bakiyem’in ya da İş Ortağı’nın ürün ve hizmetlerin ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği İş Ortaklarına açıklamaya yetkili olacaklarını, bu hallerin Bakiyem’in Gizlilik Politikalarına ve KVKK ile ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği şeklinde yorumlanmayacağını ve bu sebeple Bakiyem ve/veya İş Ortağı’ndan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

10. Bölünebilirlik

Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün kısmen veya tamamen geçersiz ya da hükümsüz olması, ifasının hukuki, idari veya fiili bir sebeple mümkün olmaması halinde bu geçersizlik veya hükümsüzlük sadece o hükme veya o hükmün ilgili kısmına ait olacak ve Sözleşme’ nin diğer hiçbir maddesini geçersiz veya hükümsüz kılmayacaktır. Taraflar, geçersiz veya uygulanamaz olan hükmün yerine makul süre içerisinde yeni yazılı bir düzenleme getirecektir.

11. Feragat

Taraflar’dan birinin Sözleşme’de yer alan ya da kanunen tanınmış hak, yetki veya imtiyazlarından birisini herhangi bir nedenle kullanmaması ya da kısmen kullanması veya kullanmada gecikmesi bu haklardan feragat etmiş olduğu anlamına gelmeyecek; bu haklar değişmeden etkin ve yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Feragat yalnızca yazılı şekilde yapılırsa, özellikle işbu Sözleşme’ye atıfta bulunuyorsa ve feragat eden Taraf’ın usulünce yetkilendirilmiş temsilcisi veya bizzat kendisi tarafından imzalanmışsa geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

12. Sözleşme İhlali ve Feshi

Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ve işbu Sözleşme uyarınca beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerinin hukuki, teknik veya bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması, hileli veya yetkisiz kullanım şüphesi olması,ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Bakiyem, Kullanıcı’nın hizmetlerden faydalanmasını geçici veya sürekli olarak durdurabilir yahut Sözleşme’yi feshedebilir. Kullanıcı’nın bu nedenle Bakiyem’den herhangi bir talebi söz konusu olamaz.

Bakiyem her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir ve Kullanıcı’nın işbu Bakiyem hizmetlerinden yararlanmasına son verebilir.

Bakiyem’in faaliyeti bırakması veya Kanun kapsamındaki faaliyet izninin herhangi bir nedenle sonlanması halinde, işbu Sözleşme Bakiyem’e herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın Bakiyem tarafından yapılan bildirime istinaden feshedilecektir.

Sözleşmenin feshi Bakiyem fesih tarihine kadar doğmuş olan haklarını ortadan kaldırmaz.

Online Ön Başvuru Formu

Aşağıdaki bilgileri bizimle paylaşarak ürünlerimiz ile ilgili teklif alabilirsiniz. Ekibimiz en kısa sürede size ulaşacak.


KVKK Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

Bakiyem Ödeme Çözümleri Ve Teknolojileri Anonim Şirketi ("Bakiyem" veya "Şirket") olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK" veya “Kanun”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. Bakiyem tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır.

Şirketin açık adresi, Bahçelievler Mahallesi 323/1 Cad. B Blok Gazi Üniversitesi Teknokent Binası Apt. No: 10 /50b/15 Gölbaşı /Ankara Vergi No: 1330783741dir.  KVKK açısından Şirket “Veri Sorumlusu” sıfatıyla faaliyet göstermektedir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla Topluyoruz?
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

Şirketimiz tarafından sunulan mal ve hizmetleri tanıtmak, üyeleri tanımak ve iletişimi arttırmak, imajı arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, müşterilere özel promosyon /tanıtım /kampanya ve duyurular hazırlanması ve gönderilmesi, ürün ve hizmetlerin kullanımına ve/veya ödeme koşullarına ilişkin olarak yapılacak değişiklerin bildirilmesi, müşteri anketi, müşteri memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeleri yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, istatistiksel çalışma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirket’ in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüğü yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak

Şirket Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyor?

Kimlik Bilgileri             : İsminiz, soy isminiz, T.C. kimlik numaranız, doğum tarihi ve Şirket’e tarafınızca açık rızanız dahilinde temin edilen sair bilgiler.
İletişim Bilgileri           : Cep telefon numaranız, e-posta adresiniz ve adres bilgileriniz
Finans Bilgileri            : Ödemelere ve ödeme yöntemlerine ilişkin bilgileriniz
Müşteri İşlem Bilgileri : Alışveriş/ sipariş geçmişi, sipariş bilgisi, sipariş sayısı, fatura bilgileri, talep/ şikayet bilgisi, yorum, puan ve değerlendirme bilgileriniz

Hakkınızda Hangi Kişisel Verileri Hangi Yollarla Topluyoruz?
Kişisel verileriniz üye kayıt formu, internet üzerinden doldurulan kayıt/başvuru formları Şirket resmi e-mail adresi olan  bilgi@bakiyem.com adresine, Şirket’e ait herhangi bir mail adresine veya bakiyem@hs06.kep.tr KEP adresine kişisel veri gönderilmesi durumunda söz konusu iletişim kanalları vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu kapsamda Şirket, üye kayıt sürecinde kimlik fotokopisi, adres gösterir belge (ikametgah, elektrik faturası vb. belgeler), banka /IBAN numarası bilgisi, vergi levhası, imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi ve sosyal medya hesabı/internet sitesi bağlantısı gibi evrakları üye /kullanıcı adaylarından talep edilebilir.

Kişisel veriler, fiziken evrak gönderilmesi, Şirket’in sağladığı bir evrakın fiziken doldurulması, 0850 885 35 14 numaralı hatların veya Şirket’e ait diğer dahili numaraların aranması suretiyle de toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz ayrıca otomatik yollarla https://www.bakiyem.com adresi ve uzantılarında kullanılan çerezler (cookie) vasıtasıyla da toplanmaktadır. Söz konusu çerezler, yalnızca ziyaretçinin siteyi tam verimlilikte kullanabilmesi için gerekli çerezler olup ziyaretçinin tercihlerini hatırlamak amacıyla kullanılmakta ve başka bir kişisel veri temin etmemektedir.  Çerez Politikalarına “Çerez Politikaları” adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi
KVKK, kişisel verilerin işlenme şartlarını 5. maddesinin 2. fıkrasında listelemektedir. Eğer bir veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin işlenme amaçları, KVKK’da listelenmiş olan kişisel veri işleme şartları çerçevesinde değerlendirilebiliyorsa, o veri sorumlusu kişisel verileri hukuka uygun olarak işleyebilmektedir. Bu kapsamda Şirket tarafından da güdülmekte olan kişisel veri işleme amaçlarının, KVKK’da düzenlenen kişisel veri işleme şartları kapsamında değerlendirilebildiği durumlarda Şirket tarafından kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Şirket kişisel veri işleme şartları kapsamına girmeyen herhangi bir kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır.

KVKK’da yer alan kişisel veri işleme şartları şunlardır;
İlgili kişinin açık rızasının bulunması, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?
Kişisel verileriniz bu Aydınlatma Metninde gösterilen amaçlar için ve buradaki vasıtalarla, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yargı mercileri, infaz mercileri, emniyet birimleri ile sözleşmeli ürün ve veya hizmet alınan tedarikçiler, iş ortakları ve danışmanlarıyla ile paylaşılmaktadır.

Şirketin faaliyetlerinin tamamlayıcısı niteliğindeki hizmetleri aldığı işbirliği yaptığı danışman kuruluş taraflarla yürüttükleri faaliyetlerin amaçlarıyla sınırlı olarak veri paylaşımı yapılabilmektedir.

Şirket amaçlarını ilgilendirmeyen hiçbir veri aktarımı yapmamaktadır. Örneğin; rızanız doğrultusunda elde etmiş olsak dahi araç plakanıza ait bilgiler yukarıda gösterilen kişi ve kurumlar da dahil olmak üzere hiçbir üçüncü kişi ile paylaşılmamaktadır. Bu belirlemenin istisnası, söz konusu veriye ilişkin aktarımın mevzuat ile zorunlu kılınması, yahut bir suç soruşturması için mecburi olması veya resmî bir makamca mevzuata dayalı olarak ve gerekçesi gösterilerek talep edilmesidir.

Haklarınız Nelerdir?
Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. Aksi halde, sistemlerimizde tuttuğumuz verilerdeki yanlışlıklardan sorumlu olmayacağımızı bildiririz. KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde haklarınız;  Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?
“Başvuru Formu” bağlantısını kullanarak indirebileceğiniz “başvuru formu”nu talebiniz/şikâyetiniz doğrultusunda doldurarak, söz konusu formu bilgi@bakiyem.com adresi üzerinden tarafımıza iletebilir veya formu fiziki olarak doldurarak Bahçelievler Mahallesi 323/1 Cad. B Blok Gazi Üniversitesi Teknokent Binası Apt. No: 10 /50b/15 Gölbaşı /Ankara adresine kargo/posta vasıtasıyla gönderebilirsiniz.

Talebinizi üstte gösterilen yöntemlerden birisini kullanarak tarafımıza iletmeniz durumunda KVKK md. 13/2 gereğince, talebiniz en geç 30 gün içinde değerlendirilecek ve tarafınıza konuyla ilgili bilgi verilecektir. Eğer talebiniz kabul edilirse, gerekli işlemler derhal veri sorumlusu Şirket tarafından yerine getirilecektir.

Talepler kural olarak ücretsiz karşılanır ancak, talebin gereğini yerine getirmek masraf gerektiriyorsa “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hk. Tebliğ” madde 7’de öngörülen; “İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, 10 sayfaya kadar ücret alınmaz. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.” hükmü gereğince Şirket tarafından ücret istenebilecektir.

Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi
İşbu Aydınlatma Metninde ifade edilmiş olduğu üzere Şirket, KVKK gereğince veri sorumlusudur.

Veri Sorumlusu Bilgisi

Açık Adı           : Bakiyem Ödeme Çözümleri ve Teknolojileri Anonim Şirketi
Kısa Adı           : Şirket veya Bakiyem
Adres               : Bahçelievler Mahallesi 323/1 Cad. B Blok Gazi Üniversitesi Teknokent Binası Apt. No: 10 /50b/15 Gölbaşı /Ankara
İnternet Sitesi : https://www.bakiyem.com